Welcome to our site Bugün :Monday, February 24, 2020
HOME PAGE ABOUT US PRODUCTS NEWS REFERENCES CONTACT US
SAĞLIKNET2 VERİ GÖNDERİMİ...

663 sayılı KHK’nın Sağlık Bakanlığı tarafından veri toplanmasına izin veren ve ilgililere de bu yönde yükümlülük yükleyen düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bakanlık, bir kısım bilişim firmalarına gönderdiği yazıda ve kimi yerlerde meslektaşlarımıza yazılı ya da sözlü olarak iletilen mesajlarda; iptal kararının etkisinden kurtulabileceği düşüncesiyle, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasasındaki “Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek için gerekli kayıt ve bildirim sistemi kurulur” şeklindeki genel ilkeden hareketle hasta bilgilerine erişileceğini, “sistemlerin aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini” belirtmektedir.

Dişhekiminin sır saklama yükümlülüğünün bulunduğu öteden beri kabul edilmektedir. Bu yükümlülük, bir yandan mesleki etik kurallar ve hukuk kurallarıyla korunurken; aykırı davranışlar da ceza kanunu hükümleriyle suç olarak tanımlanmıştır. Genel olarak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin hukuka aykırı olarak paylaşılması Türk Ceza Yasası’nın 136.maddesine göre hapis cezasını gerektiren bir suç olarak belirtilmiştir. Bu suçun mesleğin yarattığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi ise ağırlaştırıcı nedendir.

Dişhekiminin hastasıyla ilgili olarak öğrendiği her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmekte ve sır kapsamında kalması gerektiği değerlendirilmektedir. Sır kapsamındaki bu bilgiler yeni hukuksal düzenlemelerde kişisel veri olarak da adlandırılmaktadır. Söz konusu sırrın kural olarak hastanın rızası olmaksızın, paylaşılmaması beklenmektedir.

Hastaların kişisel verileri Anayasa ve Türk Ceza Yasası ile koruma altındadır. Hastanın izni olmadan, istisnalar dışında, hasta bilgilerinin paylaşılması yasaktır, suçtur. 3359 sayılı Yasa ile getirilen genel bir ilke şeklindeki düzenleme ile hasta verilerinin izinsiz olarak toplanmasına olanak yoktur. Anayasa Mahkemesi Kararının gerekçesi açıklandığında bu husus daha net anlaşılacaktır.

Anayasa’nın 20. maddesini, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere herkese hatırlatmak

|ANNOUNCEMENT & NEWS
|OUR PRODUCTS
T: (0262) 754 09 09 | F: (0262) 754 16 05© All Rights Reserved. Açıklama sitenin altında da görünür All rights reserved texts and pictures on our site. Permits and resources can be used.
Sitekobi Kobilerin Sitesi